Zasady ogólne

 1. REGULAMIN „MRĄGOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2022”

§1 Wprowadzenie

 1. Mrągowski Budżet Obywatelski na 2022 rok, zwany dalej MBO 2022, jest przedsięwzięciem mającym na celu zaangażowanie mieszkańców w proces zarządzania Miastem, edukację oraz pobudzenie ich aktywności obywatelskiej.
  MBO 2022 ma  charakter partycypacyjny, daje mieszkańcom Mrągowa możliwość składania propozycji zadań, które mogą być sfinansowane z budżetu Miasta, a także możliwość wyrażenia opinii mieszkańców na temat zgłoszonych projektów.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia MBO 2022.
 3. Budżet MBO 2022 to 100 000 zł, na zadania inwestycyjne
  o wartości do 100 000 zł na jedno zadanie.
 4. Procedura MBO 2022 odbędzie się w terminie marzec – sierpień 2021 r.  

§2 Zgłaszanie zadań

 1. Zadanie może zgłosić każdy mieszkaniec Mrągowa. Można zgłosić jedno lub więcej zadań do MBO 2022
 2. Zadania należy zgłaszać poprzez wypełnienie formularza w wersji elektronicznej za pomocą Modułu lub w formie papierowej za pośrednictwem formularza, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 3. Zadań nie mogą zgłaszać osoby prawne oraz jednostki podległe Miasta.
 4. Formularz zgłoszenia zadania zawiera:
  • Tytuł/nazwę zadania.
  • Lokalizację/miejsce realizacji zadania.
  • Opis zadania.
  • Opis beneficjentów zadania.
  • Szacunkowy koszt zadania z podziałem na pozycje.
  • Informacja o autorach propozycji zadania.
  • Załączniki (zdjęcia, mapę, wizualizacje...).
  • Listę z podpisami poparcia 20 mieszkańców Mrągowa. Wzór listy poparcia stanowi Załącznik nr 2 niniejszego regulaminu.
 5. Jakie zadania można zgłaszać do MBO? Propozycje zadań mogą dotyczyć zadań inwestycyjnych, w ramach zadań własnych Gminy Miasto Mrągowo, zwanej w dalszej treści Miastem, wynikających z art. 7 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, na terenach będących własnością Miasta.

Ważne: 

 1. Zadania należy przez to rozumieć zadanie związane z budową, modernizacją lub remontem infrastruktury miejskiej lub zakupem inwestycyjnym powinny służyć społeczności Miasta i być odpowiedzią na jej potrzeby. Dana propozycja zadania powinna stanowić spójną i integralną całość, przypisaną do konkretnej lokalizacji. Zadania inwestycyjne nie mogą generować wysokich kosztów eksploatacji tj. takich, które w sposób znaczący mogą wpłynąć na wydatki budżetu Miasta. Jeśli po przetargu zadanie przekroczy ustalony limit 100 000 zł, to jeżeli koszt realizacji zadania nie przekroczy 15% podstawowej wartości, wówczas zadanie zostanie skierowane do realizacji. Jeżeli koszt realizacji zadania przekroczy 15%, wówczas zadanie nie będzie zrealizowane w ramach MBO.

 

    6.Zadanie musi być możliwe do realizacji w ramach jednej edycji MBO, tj. w 2022 roku.

   7.Budżet MBO 2022 oraz max. kwoty na zadania.                                                                                                                                                                                           

     Budżet MBO 2022 to  100 000 złotych. Maksymalna wartość zadania inwestycyjnego to 100 000 zł, z zaznaczeniem, że całkowita wartość zgłoszonego zadania może wzrosnąć   maksymalnie do 15% wartości w zgłoszeniu.

Przed złożeniem projektu zadania MBO, zaleca się uprzednie konsultacje z pracownikami Urzędu Miejskiego w Mrągowie.

§3 Weryfikacja zadań Ocena formalna i merytoryczna zgłoszonych zadań Tryb odwołania

 1. Weryfikacji pod względem formalnym i merytorycznym dokonuje Referat Strategii Rozwoju i Promocji oraz pracownicy referatów merytorycznych Urzędu Miejskiego.
 2. Weryfikacji formalnej podlega w szczególności:
  1. ) Miejsce zamieszkania zgłaszającego.
  2. ) Lokalizacja zadania na terenie Miasta.
  3. ) Możliwość realizacji zadania w 2022 roku.
  4. ) Koszt zadania, w tym możliwość zabezpieczenia środków w budżecie Miasta na kolejne lata w związku z nakładami, które zadanie będzie generowało w przyszłości.
  5. ) Załącznik w postaci listy poparcia. Wymagana liczba podpisów mieszkańców wynosi 20.
 3. Weryfikacja merytoryczna zadania polegać będzie na uzyskaniu opinii pracowników referatów merytorycznych Urzędu Miejskiego, pod kątem planowanych inwestycji Miasta, oszacowania kosztów realizacji zadania i wykonalności technicznej oraz zasadnością i celowością zadania.
 1. Weryfikacja formalna odbywa się w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia zadania. Jeżeli zgłoszenie nie zawiera błędów formalnych, wówczas projekt kierowany jest do oceny merytorycznej. Jeżeli po ocenie merytorycznej projekt nie wymaga poprawek lub wyjaśnień, zostaje przedłożony Referatowi Strategii Rozwoju i Promocji oraz pracownikom referatów merytorycznych Urzędu Miejskiego.
 2. Wszystkie osoby oceniające wniosek merytorycznie mają 7 dni roboczych, liczonych od dnia otrzymania zgłoszenia, na sporządzenie i przekazanie oceny w formie pisemnej w wersji papierowej lub elektronicznej.
 3. Zgłaszający zostanie poinformowany o konieczności dokonania wyjaśnień, zmian
  i uzupełnień w terminie 5 dni roboczych, od dnia otrzymania informacji.
 1. W przypadku odrzucenia propozycji zadania w wyniku weryfikacji zgłaszającemu przysługuje możliwość odwołania.
 2. Odwołanie w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem należy kierować do Burmistrza, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 7.
 3. Burmistrz niezwłocznie organizuje spotkanie konsultacyjne z udziałem wnioskodawcy oraz pracowników referatów merytorycznych Urzędu Miejskiego. Nieobecność wnioskodawcy nie wstrzymuje rozpatrywania odwołania.
 4. Burmistrz, po zapoznaniu się z opiniami przedstawionymi na spotkaniu konsultacyjnym rozpatruje odwołanie. Rozpatrzenie odwołania jest ostateczne
  i skutkuje zakończeniem procedowania.
 5. Informacja o przyjętych i odrzuconych zadaniach zostanie opublikowana na stronie internetowej mragowo.pl oraz w Module.

 §4 Działania promocyjne

Wszyscy zgłaszający, których propozycje zadań przeszły pozytywną weryfikację formalną i merytoryczną będą zaproszeni do przesłania materiałów promocyjnych, które zostaną zamieszczone na serwisach informacyjnych Miasta.

 §5 Głosowanie mieszkańców

 1. Mieszkańcy wybierają projekty zadań do realizacji poprzez głosowanie.
 2. Głosowanie odbywa się poprzez:
  • 1) wypełnienie karty do głosowania i wrzucenie osobiście do urny w Referacie Strategii, Rozwoju i Promocji w Mrągowie. Dopuszcza się oddanie głosu listownie na adres: Urząd Miejski w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo z dopiskiem „MBO 2022" ( liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego).
  • 2) za pomocą Modułu.
 3. Głosujący może wybrać 1 zadanie,  spośród zgłoszonych zadań.
 4. Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Mrągowa.
 5. Kartę do głosowania można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Referacie Promocji i Rozwoju.
 6. Podczas głosowania zostaną udostępnione głosującym pełne opisy wszystkich zadań za pomocą strony internetowej www.mragowo.pl oraz Modułu.
 7. Na karcie do głosowania oraz formularzu elektronicznym w Module podaje się numery zadań, tytuły oraz szacunkowy koszt ich realizacji. Po zakończeniu głosowania i obliczeniu wyników, papierowe karty do głosowania, będą przechowywane w Referacie PR, przez okres 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyników MBO. Po tym okresie karty są komisyjnie niszczone.

 §6 Wybór zadań - ogłoszenie listy zadań do realizacji

 1. Obliczanie wyników głosowania odbywa się w Urzędzie Miejskim w Mrągowie, zwanym dalej UM, po zakończeniu głosowania.
 2. Obliczenie wyników polega na zsumowaniu liczby oddanych głosów w formie papierowej oraz elektronicznie na zadanie inwestycyjne
 3. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do  6 lipca 2021r.
 4. Do realizacji skierowane zostają zadania, z największą liczbą głosów, których wartość wyniesie łącznie 100 000 zł .
 5. W przypadku gdy koszt zadania, który uzyskał największą liczbę głosów, nie wyczerpuje puli środków, do realizacji skierowane zostaną następne zadania według liczby otrzymanych głosów.
 6. Informacja o wynikach głosowania podawana jest niezwłocznie:
  1. na stronie internetowej UM mragowo.pl ,
  2. za pomocą Modułu.