Zasady ogólne

 1. REGULAMIN „MRĄGOWSKIEGO  ZIELONEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2023”

§1 Wprowadzenie

 1. Mrągowski Zielony  Budżet Obywatelski na 2023 rok, zwany dalej MZBO 2023, jest przedsięwzięciem mającym na celu zaangażowanie mieszkańców w proces zarządzania Miastem, edukację oraz pobudzenie ich aktywności obywatelskiej.
  MZBO 2023 ma  charakter partycypacyjny, daje mieszkańcom Mrągowa możliwość składania propozycji zadań, które mogą być sfinansowane z budżetu Miasta, a także możliwość wyrażenia opinii mieszkańców na temat zgłoszonych projektów.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia MZBO 2023.
 3. Budżet MZBO 2023 stanowi łącznie 330 000 zł. W tym na jedno zadanie inwestycyjne przeznacza sie maksymalnie 150 000 zł oraz zadania zielone, na które przeznacza sie maksymalnie 30 000 zł.
 4. Procedura MZBO 2023 odbędzie się w terminie marzec – sierpień 2022 r.  

§2 Zgłaszanie zadań

 1. Zadanie może zgłosić każdy mieszkaniec Mrągowa. Można zgłosić jedno lub więcej zadań do MZBO 2023
 2. Zadania należy zgłaszać poprzez wypełnienie formularza w wersji elektronicznej za pomocą Modułu lub w formie papierowej za pośrednictwem formularza, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 3. Zadań nie mogą zgłaszać osoby prawne oraz jednostki podległe Miasta.
 4. Formularz zgłoszenia zadania zawiera:
  • Tytuł/nazwę zadania.
  • Lokalizację/miejsce realizacji zadania.
  • Opis zadania.
  • Opis beneficjentów zadania.
  • Szacunkowy koszt zadania z podziałem na pozycje.
  • Informacja o autorach propozycji zadania.
  • Załączniki (zdjęcia, mapę, wizualizacje...).
  • Listę z podpisami poparcia 20 mieszkańców Mrągowa. Wzór listy poparcia stanowi Załącznik nr 2 niniejszego regulaminu.
 5. Jakie zadania można zgłaszać do MZBO?

A. Propozycje zadań mogą dotyczyć zielonych zadań inwestycyjnych, w ramach zadań własnych Gminy Miasto Mrągowo, zwanej w dalszej treści Miastem, wynikających z art. 7 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, na terenach będących własnością Miasta. Projekty mozna składać w 2 obszarach tematycznych:   

a) Nasadzenia roslinności na terenach zieleni miejskiej,

b)  Renowacja i modernizacja istniejących terenów zieleni.

Budżet MZBO 2023 na inwestycje zielone to 30 000 zł z zaznaczeniem, że całkowita wartość zgłoszonego zadania może wzrosnąć maksymalnie do 15 % wartości w zgłoszeniu.

B. Propozycje zadań inwestycyjnych w ramach zadań własnych Gminy Miasto Mrągowo, zwanej w dalszej treści Miastem, wynikającym z art. 7 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, na terenach będących własnością Miasta. Budżet MZBO 2023 na zadania inwestycyjne to 30o ooo złotych. Maksymalna wartośc zadania inwestycyjnego to 150 000 zł na jedno zadanie, z zaanaczeniem, że całkowita wartość głoszonego zadania może wszrosnąć maksymalnie do 15 % wartości w zgłoszeniu.

Ważne: 

"Zadania" powinny służyć społeczności Miasta i być odpowiedzią na jej potrzeby. Dana propozycja zadania powinna stanowić spójną i integralną całość, przypisaną do konkretnej lokalizacji. Zadania inwestycyjne nie mogą generować wysokich kosztów eksploatacji tj. takich, które w sposób znaczący mogą wpłynąć na wydatki budżetu Miasta. Jeśli po przetargu zadanie przekroczy ustalony limit, to jeżeli koszt realizacji zadania nie przekroczy 15% podstawowej wartości, wówczas zadanie zostanie skierowane do realizacji. Jeżeli koszt realizacji zadania przekroczy 15%, wówczas zadanie nie będzie zrealizowane w ramach MZBO.

 

    6.Zadanie musi być możliwe do realizacji w ramach jednej edycji MZBO, tj. w 2023roku.                                                                                                                                                

Przed złożeniem projektu zadania MZBO, zaleca się uprzednie konsultacje z pracownikami Urzędu Miejskiego w Mrągowie.

§3 Weryfikacja zadań Ocena formalna i merytoryczna zgłoszonych zadań Tryb odwołania

 1. Weryfikacji pod względem formalnym i merytorycznym dokonuje Referat Promocji i Rozwoju oraz powołany Zespół Koordynujący.
 2. Weryfikacji formalnej podlega w szczególności:
  1. ) Miejsce zamieszkania zgłaszającego.
  2. ) Lokalizacja zadania na terenie Miasta.
  3. ) Możliwość realizacji zadania w 2023 roku.
  4. ) Koszt zadania, w tym możliwość zabezpieczenia środków w budżecie Miasta na kolejne lata w związku z nakładami, które zadanie będzie generowało w przyszłości.
  5. ) Załącznik w postaci listy poparcia. Wymagana liczba podpisów mieszkańców wynosi 20.
 3. Weryfikacja merytoryczna zadania polegać będzie na uzyskaniu opinii pracowników referatów merytorycznych Urzędu Miejskiego, pod kątem planowanych inwestycji Miasta, oszacowania kosztów realizacji zadania i wykonalności technicznej oraz zasadnością i celowością zadania.
 1. Weryfikacja formalna odbywa się w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia zadania. Jeżeli zgłoszenie nie zawiera błędów formalnych, wówczas projekt kierowany jest do oceny merytorycznej. Jeżeli po ocenie merytorycznej projekt nie wymaga poprawek lub wyjaśnień, zostaje przedłożony Referatowi Promocji i Rozwoju oraz pracownikom referatów merytorycznych Urzędu Miejskiego.
 2. Wszystkie osoby oceniające wniosek merytorycznie mają 7 dni roboczych, liczonych od dnia otrzymania zgłoszenia, na sporządzenie i przekazanie oceny w formie pisemnej w wersji papierowej lub elektronicznej.
 3. Zgłaszający zostanie poinformowany o konieczności dokonania wyjaśnień, zmian
  i uzupełnień w terminie 5 dni roboczych, od dnia otrzymania informacji.
 1. W przypadku odrzucenia propozycji zadania w wyniku weryfikacji zgłaszającemu przysługuje możliwość odwołania.
 2. Odwołanie w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem należy kierować do Burmistrza, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 7.
 3. Burmistrz niezwłocznie organizuje spotkanie konsultacyjne z udziałem wnioskodawcy oraz pracowników referatów merytorycznych Urzędu Miejskiego. Nieobecność wnioskodawcy nie wstrzymuje rozpatrywania odwołania.
 4. Burmistrz, po zapoznaniu się z opiniami przedstawionymi na spotkaniu konsultacyjnym rozpatruje odwołanie. Rozpatrzenie odwołania jest ostateczne
  i skutkuje zakończeniem procedowania.
 5. Informacja o przyjętych i odrzuconych zadaniach zostanie opublikowana na stronie internetowej mragowo.pl oraz w Module.

 §4 Działania promocyjne

Wszyscy zgłaszający, których propozycje zadań przeszły pozytywną weryfikację formalną i merytoryczną będą zaproszeni do przesłania materiałów promocyjnych, które zostaną zamieszczone na serwisach informacyjnych Miasta.

 §5 Głosowanie mieszkańców

 1. Mieszkańcy wybierają projekty zadań do realizacji poprzez głosowanie.
 2. Głosowanie odbywa się poprzez:
  • 1) wypełnienie karty do głosowania i wrzucenie osobiście do urny w Referacie Promocji i Rozwoju w Mrągowie. Dopuszcza się oddanie głosu listownie na adres: Urząd Miejski w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo z dopiskiem „MZBO 2023" ( liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego).
  • 2) za pomocą Modułu.
 3. Głosujący może wybrać 1 zadanie,  spośród zgłoszonych zadań inwestycyjnych i jedno zadanie spośród inwestycji ziolonych.
 4. Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Mrągowa.
 5. Kartę do głosowania można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Referacie Promocji i Rozwoju.
 6. Podczas głosowania zostaną udostępnione głosującym pełne opisy wszystkich zadań za pomocą strony internetowej www.mragowo.pl oraz Modułu.
 7. Na karcie do głosowania oraz formularzu elektronicznym w Module podaje się numery zadań, tytuły oraz szacunkowy koszt ich realizacji. Po zakończeniu głosowania i obliczeniu wyników, papierowe karty do głosowania, będą przechowywane w Referacie PR, przez okres 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyników MZBO. Po tym okresie karty są komisyjnie niszczone.

 §6 Wybór zadań - ogłoszenie listy zadań do realizacji

 1. Obliczanie wyników głosowania odbywa się w Urzędzie Miejskim w Mrągowie, zwanym dalej UM, po zakończeniu głosowania.
 2. Obliczenie wyników polega na zsumowaniu liczby oddanych głosów w formie papierowej oraz elektronicznie na zadanie inwestycyjne i zadanie zielone
 3. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do  8 lipca 2022r.
 4. Do realizacji skierowane zostają zadania, z największą liczbą głosów, których wartość wyniesie łącznie maksymalnie  300 000 zł i maksymalnie 30 000 zł na zielone inwestycje.
 5. W przypadku gdy koszt zadania, który uzyskał największą liczbę głosów, nie wyczerpuje puli środków, do realizacji skierowane zostaną następne zadania według liczby otrzymanych głosów.
 6. Informacja o wynikach głosowania podawana jest niezwłocznie:
  1. na stronie internetowej UM mragowo.pl ,
  2. za pomocą Modułu.