Weryfikacja

Weryfikacja wniosków do Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego przebiega w następujący sposób:

 1. Weryfikacji pod względem formalnym i merytorycznym dokonuje powołany Zespół Koordynujący
 2. Weryfikacji formalnej podlega w szczególności:
  1. Miejsce zamieszkania zgłaszającego,
  2. Lokalizacja zadania na terenie Miasta,
  3. Możliwość realizacji zadania w 2025 roku,
  4. Koszt zadania, w tym możliwość zabezpieczenia środków w budżecie Miasta na kolejne lata w związku z nakładami, które zadanie będzie generowało w przyszłości,
  5. Załącznik w postaci listy poparcia. Wymagana liczba podpisów mieszkańców wynosi 20.
 3. Weryfikacja merytoryczna zadania polegać będzie na uzyskaniu opinii pracowników referatów merytorycznych Urzędu Miejskiego, pod kątem planowanych inwestycji Miasta, oszacowania kosztów realizacji zadania i wykonalności technicznej oraz zasadnoscią i celowością zadania.
 4. Weryfikacja formalna odbywa się w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia zadania. Jeżeli zgłoszenie nie zawiera błędów formalnych, wówczas projekt kierowany jest do oceny merytorycznej. Jeżeli po ocenie merytorycznej projekt nie wymaga poprawek lub wyjaśnień, zostaje przedłożony pracownikom referatów merytorycznych Urzędu Miejskiego.
 5. Wszystkie osoby oceniające wniosek merytorycznie mają 7 dni roboczych, liczonych od dnia otrzymania zgłoszenia, na sporządzenie i przekazanie oceny w formie pisemnej w wersji papierowej lub elektronicznej.
 6. Zgłaszający zostanie poinformowany o konieczności dokonania wyjaśnień, zmian i uzupełnień w terminie 5 dni roboczych, od dnia otrzymania informacji.
 7. W przypadku odrzucenia propozycji zadania w wyniku weryfikacji zgłaszającemu przysługuje możliwość odwołania.
 8. Odwołanie w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem należy kierować do Burmistrza, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 7.
 9. Burmistrz niezwłocznie organizuje spotkanie konsultacyjne z udziałem wnioskodawcy oraz ZK. Nieobecność wnioskodawcy nie wstrzymuje rozpatrywania odwołania.
 10. Burmistrz, po zapoznaniu się z opiniami przedstawionymi na spotkaniu konsultacyjnym, rozpatruje odwołanie. Rozpatrzenie odwołania jest ostateczne i skutkuje zakończeniem procedowania.
 11. Informacja o przyjętych i odrzuconych zadaniach zostanie opublikowana na stronie internetowej www.mragowo.pl oraz w Module.