Mrągowski Zielony Budżet Obywatelski a co to takiego?

Czym jest Budżet Obywatelski?

Budżet Obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego. W skrócie oznacza to, że:

  • mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań do budżetu, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji;
  • propozycje zadań, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne  i bezpośrednie głosowanie;
  • w efekcie propozycje zadań z największą liczbą głosów przeznacza się do realizacji – wpisując je do budżetu.

Środki zabezpieczone na Mrągowski Zielony Budżet Obywatelski?

Budżet Obywatelski to środki zabezpieczone w budżecie Gminy Miasta Mrągowo. W tym roku do dyspozycji w ramach Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego jest 330 tys. złotych.


Dlaczego warto uczestniczyć w jego tworzeniu?

Masz wpływ w demokratycznym procesie decydować jakie inwestycje są potrzebne w naszym mieście.


Jakie zadania można zgłaszać do Mrągowskiego Zielonego Budżetu Obywatelskiego?

A. Propozycje zadań mogą dotyczyć zadań zielonych inwestycyjnych, w ramach zadań własnych Gminy Miasto Mrągowo, zwanej w dalszej treści Miastem, wynikających z art. 7 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, na terenach będących własnością Miasta. Projekty można składać w 2 obszarach tematycznych: 

a) nasadzenia roslinności na terenach zieleni miejskiej.

b) Renowacja i modernizacja istniejących terenów zieleni.

 Budżet MZBO 2023 na inwestycje zielone to 30 000 zł z zazanczeniem, że całkowita wartość zgłoszonego zadania może wzrosnąć maksymalnie do 15 % wartości w zgłoszeniu. 

B. Propozycje zadań inwestycyjnych w ramach zadań własnych Gminy Miasto Mrągowo, zwanej w dalszej treści Miastem, wynikających z art. 7 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, na terenach będących własnością Miasta. Budżet MZBO 2023 na zadania inwestycyjne to 300 000 złotych. maksymalna wartość zadania inwestycyjnego to 150 000 zł na jedno zadanie, z zaznaczeniem, że całkowita wartość zgłoszonego zadania może wzrosnąć maksymalnie do 15 % wartości w zgłoszeniu. 

Zadania powinny służyć społeczności Miasta i być odpowiedzią na jej potrzeby. Dana propozycja zadania powinna stanowić spójną i integralną całość, przypisaną do konkretnej lokalizacji. Zadania inwestycyjne nie mogą generować wysokich kosztów eksploatacji tj. takich, które w sposób znaczący mogą wpłyną na wydatki z budżetu Miasta. Jesli po przetargu zadanie przekroczy ustalony limit, to jeżeli koszt realizacji zadania nie przekroczy 15 % podstawowej wartości, wówczas zadanie zostanie skierowane do realizacji. Jeżeli koszt realizacji zadania przekroczy 15 %, wówczas zadanie nie bedzie zrealizaowane w ramach MZBO

Zadanie musi być możliwe do realizacji w ramach jednej edycji MZBO, tj. w 2023 roku.


Kto może zgłaszać zadania do Mrągowskiego Zielonego Budżetu Obywatelskiego?

Zadanie może zgłosić każdy mieszkaniec Mrągowa. Można zgłosić jedno lub więcej zadań do MZBO 2023.


Gdzie będzie można pobrać i oddać po wypełnieniu formularz zgłoszeniowy zadania do Mrągowskiego Zielonego Budżetu Obywatelskiego?

Zgłoszenie zadania następuje poprzez wypełnienie formularza w wersji elektronicznej poprzez Moduł internetowy lub w formie papierowej za pośrednictwem formularza.

Formularz zgłoszenia z załącznikiem w wersji papierowej dostępny będzie w Referacie Promocji i Rozwoju oraz na stronie internetowej: www.mragowo.budzetobywatelski.com.

Wypełniony formularz w wersji papierowej będzie można złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego lub wysyłać na adres: Urząd Miejski w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo z dopiskiem „MZBO 2023".

Zadania można również zgłaszać poprzez wypełnienie formularza w wersji elektronicznej za pomocą Modułu lub wysłać na wskazany adres mailowy.


Kto może wziąć udział w głosowaniu?

Prawo do udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Mrągowa.


Gdzie można głosować?

Głosowanie odbywa się w terminie: 22 czerwca do 6 lipca 2022 r. poprzez:

  • wypełnienie karty do głosowania i wrzucenie jej do urny w Referacie Promocji i Rozwoju w Mrągowie.
  • Dopuszcza się oddanie głosu listownie na adres: Urząd Miejski w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo z dopiskiem „MZBO 2023” (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego).
  • za pomocą Modułu.

Gdzie można znaleźć formularz do głosowania?

Kartę do głosowania można otrzymać w Urzędzie Miejskim lub pobrać ze strony internetowej www.mragowo.budzetobywatelski.com.


Nie znalazłeś odpowiedzi na Twoje pytanie - napisz lub zadzwoń. Dane kontaktowe znajdziesz na stronie Kontakt